Πληροφορίες για το έργο

Αντικείμενο του έργου είναι:
1. Η συλλογή και τεκμηρίωση των θρησκευτικών μνημείων και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής του Κιλκίς.
2. Η ανάπτυξη μίας δικτυακής πύλης που θα προσφέρει μια δυναμική προσέγγιση για το περιεχόμενο και τη δημιουργία διαδρομών εξερεύνησης για το χρήστη. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι προσβάσιμη και μέσω κινητών τηλεφώνων (Mobile Site). Η εφαρμογή θα κάνει χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) μια και θα αποτυπώνει τα μνημεία πάνω στον χάρτη.
3. Η ψηφιοποίηση και 3D μοντελοποίηση των θρησκευτικών μνημείων και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής του Κιλκίς.
4. Συλλογή του περιεχομένου για τη διαδικτυακή πύλη και την εφαρμογή ΓΠΣ (GIS) που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, κείμενα, video για τα επιλεγμένα σημεία

Περισσότερα....